“SSM 2-25-22 – Vayekekh -teaching podcast – tks Whistler xx”.