“WT CooH 2-19-22 Ki Tisa – Fool – Stupid – or Stiff-Necked – podcast xxx”.