“SSM 8-20-2021 Ki Tetzi – teaching only podcast – xx”.