“MGC Show 7-9-2022 – start w Thurs- then chrono recap – podcast x”.