“MGC Show 5-28-2022 Memorial Weekend Irony – Wed GFKZ – Thurs recap – xx”.